Utworzone dnia 22 Lip 2015

Seria szkoleń obejmujących zagadnienia budowania zespołu spółdzielni socjalnej i ich funkcjonowania oraz wdrażania procesu rewitalizacji i jego wpływu na społeczeństwo została przeprowadzona w lipcu br. w skansenie w Nagawkach. Program spotkań obejmował części teoretyczną i warsztatową. Trzy cykle szkoleń zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Spółdzielnie Socjalną Communal Service oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych. Do współpracy między prezesami obu stron i realizacji programu: „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” doszło z inicjatywy burmistrza Marcina Pluty. Podczas pierwszego spotkania w dniach 8 – 9 lipca r. pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service zostali zapoznani z procesem wdrażania innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej i formalno – prawnymi aspektami funkcjonowania takiej działalności. W pozostałych szkoleniach udział wzięli: kadra zarządzająca spółdzielni z prezesem R. Śliwkiewiczem, pracownicy GOPS w Rogowie i MOPS w Brzezinach z kierownik T. Kwiecień, przedstawiciele Urzędu Miasta w Brzezinach, wicestarosta R. Sasin oraz prezes ZUK J. Cywiński. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się z umiejętnościami budowania zespołu spółdzielni socjalnej, jak również szeroko pojętą tematyką rewitalizacji. W tym ostatnim zakresie zostały omówione problemy dotyczące: rewitalizacji rozumianej, jako przywracanie do życia, praca ze społecznością która zamieszkuje lub przebywa na danym terenie. Na podstawie zrealizowanych w Brzezinach przykładów rewitalizacji uczestnicy warsztatów poddali konstruktywnej krytyce wdrożone w Brzezinach projekty. Wskazali korzyści, ale i kwestie wymagające poprawy, tak by procesy te dawały trwałe i długofalowe korzyści z uwzględnieniem dalszego utrzymania danego przedsięwzięcia. Utworzone grupy w ramach ćwiczeń opracowały konspekty obszarów, które w Brzezinach wymagają dalszych działań rewitalizacyjnych, tak by poprzez poprawę warunków bytowych Brzeziny stały się atrakcyjnym do zamieszkania miejscem. W ostatnim dniu szkolenia skansen w Nagawkach odwiedziły dzieci ze świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Świetlik“, dla których został przygotowany poczęstunek. Materiał opublikowany w BIS z dn. 22 lipca 2015 r....

Czytaj całość