Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Ogłoszenie nr 500219119-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.

Utworzone dnia 12 Wrz 2018

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, Krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA   10/12, 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753. Adres strony internetowej (url): www.communalservice.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Socjalna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 4/CS/2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 148 000 litrów oleju napędowego. Zamawiający zastrzega, że ilość ta jest jedynie wskaźnikiem szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty. W przypadku niezrealizowania w pełni zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie z wolnej ręki III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 619674.80 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  0 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:...

Czytaj całość