Utworzone dnia 12 Wrz 2018

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, Krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA   10/12, 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753.
Adres strony internetowej (url): www.communalservice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółdzielnia Socjalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

4/CS/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 148 000 litrów oleju napędowego. Zamawiający zastrzega, że ilość ta jest jedynie wskaźnikiem szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty. W przypadku niezrealizowania w pełni zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 619674.80
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: EKO-GAZ Paliwa Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 8
Kod pocztowy: 95-060
Miejscowość: Brzeziny
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 723720.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 723720.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 723720.00
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: W dniu 27 lipca 2018r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – nr ogłoszenia o zamówieniu 596015-N-2018. W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 06.08.2018r. do godz. 10.30 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zaistniała przesłanka opisana w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przesłanki.

 


Załączniki