Utworzone dnia 7 Lis 2018

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem samochodów ciężarowych typu
wywrotka bez kierowcy na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w
Brzezinach w roku 2018.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie
ogłoszenia:

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie
dotyczy:
Zamówienia
publicznego

Zamówienie
dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie
mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie
przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie
przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

Nie

Informacje
na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku
przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA
I ADRES:
SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul.
SIENKIEWICZA   10/12 , 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo
Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753.
Adres strony internetowej (URL): www.communalservice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ
ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę
określić):
Spółdzielnia Socjalna

I.3) WSPÓLNE
UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział
obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):

I.4)
KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.communalservice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

Tak
www.communalservice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji
można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone
jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Spółdzielnia Socjalna Communal Service 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 10/12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem samochodów
ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy na potrzeby Spółdzielni Socjalnej
Communal Service w Brzezinach w roku 2018.
Numer referencyjny: 6/CS/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający
zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez
kierowcy o ładowności min. 20 ton na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal
Service w Brzezinach w roku 2018. Zamówienie dotyczy dwóch samochodów
ciężarowych. 2. Wielkość zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo
ograniczenia przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia może
nastąpić tylko w przypadku braku zapotrzebowania na wynajem samochodów
ciężarowych typu wywrotka i jest związane z ilością zleceń realizowanych przez
Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą na wynajem samochodów
ciężarowych typu wywrotka. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia
przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe.
Wykonawca w ofercie cenowej jest zobowiązany przyjąć do wyceny wielkości podane
w tabeli L.p. Przedmiot zamówienia Jednostka Szacunkowa ilość 1 Samochody
ciężarowe typu wywrotka – 2 szt. godzina 2 500 3. Ogólna charakterystyka
przedmiotu zamówienia • Miejsce wykonywania prac – teren miasta Brzeziny.
Zamawiający zastrzega, że ilości godzin najmu, są jedynie wskaźnikiem
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty. • Termin realizacji – od
podpisania Umowy do 31.12.2018r. Realizacja zamówienia odbywać się będzie
okresowo, według potrzeb bieżących Zamawiającego. • Praca samochodów odbywać
się będzie głównie w godzinach od 7:00 do 15:00 w okresie obowiązywania umowy.
Po uzgodnieniu możliwe inne godziny pracy według potrzeb Zamawiającego. W
sytuacji wystąpienia awarii samochodów Wykonawcy, jest on zobowiązany podstawić
samochód zastępczy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu
powiadomienia przez Zamawiającego o zaistnienia awarii wynajmowanego samochodu
(telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem faksu bądź e-maila), przy czym
podstawiony samochód musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w
SIWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania. • Samochody wynajmowane przez
Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po
drogach publicznych. Wszelkie obowiązki wobec samochodów wypełni każdorazowo
Wykonawca. • Terminy wynajmu samochodów, będą uzgadniane każdorazowo z
Wykonawcą telefonicznie, e-mailem lub faxem z dwudniowym wyprzedzeniem, z
podaniem miejsca i terminu realizacji prac. Czas wynajmu samochodów Wykonawcy
liczony będzie od momentu przybycia samochodów Wykonawcy w miejsce wskazane
przez Zamawiającego do czasu zakończenia prac w danym dniu. Koszt dojazdu w
miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca.
Rozliczenie odbywać się będzie w systemie godzinowym. • Zamawiający nie ma
możliwości zapewnienia ochrony samochodom oraz nie dysponuje miejscem, gdzie
można wstawić samochody po zakończeniu prac w danym dniu. Samochody należy
odebrać każdorazowo po zakończeniu prac w danym dniu. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za pozostawione w miejscu prac samochodów. • Wykonawcy nie
przysługuje odrębne wynagrodzenie za: – czas dojazdu lub dowozu do miejsca
pracy i czas powrotu z miejsca pracy przedmiotu najmu, – okres niesprawności
samochodów. Wszelkie koszty związane z naprawą, bieżącą konserwacją oraz
serwisem ponosi właściciel samochodów. • Zamawiający zapewni do obsługi
samochodów osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje. •
Zamawiający zatankuje paliwem samochody na własny koszt. • Odbiór samochodów od
Wykonawcy oraz ich przekazanie Wykonawcy będzie potwierdzone protokolarnie. 4.
W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu
zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż
rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje wymogi
przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) odnośnie użycia w powyższej
sytuacji sformułowania „lub równoważny”. Wszelkie nazwy własne przywołane w
specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu
właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów)
pod warunkiem: – spełnienia tych samych właściwości technicznych, –
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania).

II.5) Główny kod CPV: 71326000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia)
:
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1)
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże że dysponuje sprzętem w ilości i rodzajach: – samochody ciężarowe typu
wywrotka o pojemności min. 20 ton – co najmniej 2 sztuki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY
WYKLUCZENIA

III.2.1)
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ
OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W
ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

– Wykonawca na potwierdzenie postawionego w Rozdziale VIII pkt 1 Warunku złoży
wykaz wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE
DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)

Liczba
wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa
będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin
płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie
ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania
ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony
internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania
dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania
w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o
liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas
trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:

Termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i
warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA
UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści
umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając zakres i warunki tych zmian.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. 4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w
następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do
terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) konieczności
wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z obiektywnych
okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem umowy, 2)
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w
przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w
przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług, b) wprowadzenia
zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności
zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3) Zmiana postanowień
niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a)
zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z
okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o
zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany mogą być
wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany
okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. Nie
stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych
oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 8. W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób
reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu
działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy
Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Data: 2018-11-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Załączniki