Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Komitet Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego

Utworzone dnia 27 Gru 2018

Dzisiaj chciałem sie podzielić z mieszkańcami Brzezin wydarzeniem jakie miało miejsce 13 grudnia 2018 roku (dlatego ciąg dalszy mojego art. o Spółdzielni w następnym numerze BIS). W dniu tym byłem zaproszony na posiedzenie Komitetu Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego gdzie reprezentowałem Spółdzielnię Socjalną Communal Service. W obecności wielu przedstawicieli różnych środowisk i profesji nasza Spółdzielnia była wielokrotnie wymieniana jako wiodąca w skali  centralnego regionu Polski jak również w skali całego kraju, za dokonania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Mam świadomość, że jest to zasługa mojego poprzednika Pana Ryszarda Śliwkiewicza i członków Spółdzielni (Burmistrza Brzezin i Wójta Rogowa) jak również pracowników Spółdzielni, niemniej jednak i mnie było miło słyszeć, że o naszym mieście wie i docenia je cały kraj , dzięki właśnie działalności tej skromnej Spółdzielni. W wydanym z tej okazji Informatorze Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego na 2018 rok  Spółdzielnia nasza zajmuje pierwsze miejsce w subregionie  obejmującym 7 powiatów i miasto Skierniewice. Uczestnicząc w tym spotkaniu i słuchając, że tak wiele dobrego mówi się o Spółdzielni Communal Service, nie mogłem się pozbyć wrażenia, że jesteśmy bardziej doceniani poza Brzezinami niż w samych Brzezinach. Pokłosiem przedstawianego wyżej wydarzenia było kolejne spotkanie (w dniu 14.12.2018 r.) w Zgierzu gdzie na moje ręce jako przedstawiciela Spółdzielni Socjalnej z Brzezin – jak podkreślano – lidera realizacji usług i działań wspierających rozwój Ekonomii Społecznej złożono dokument informujący o wsparciu finansowym (Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) z kwotą dofinansowania 96.000,- złotych za zorganizowanie 3 miejsc pracy w ramach reintegracji społecznej. Jak do tych dwóch przykładów dodam (przypomnę), że Spółdzielnia nasza otrzymała  statuetkę „Złoty Kłos” w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne  Roku 2016 za uzyskane wyniki w pracy na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej to przecież są to przykłady dobrze funkcjonującego zakładu gdzie miejsce znalazły również osoby potrzebujące wsparcia. Dotychczas Spółdzielnia i szczególnie Miasto Brzeziny żyły w symbiozie. Spółdzielnia była potrzebna Miastu i jego mieszkańcom, Miasto było potrzebne Spółdzielni. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Jesteśmy otwarci na propozycje. Prezes Zarządu Tadeusz...

Czytaj całość

Spółdzielnia Socjalna Communal Service

Utworzone dnia 12 Gru 2018

Szanowni Państwo – mieszkańcy Brzezin!  Nazywam się Tadeusz KLIMCZAK – od dnia 15 listopada 2018 r, pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach.  Zostałem powołany na to stanowisko uchwałą władz Spółdzielni jaką jest Walne Zgromadzenie członków –  udziałowców. Jestem magistrem prawa, posiadam licencjat zarządcy nieruchomości i mam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Między innymi  pełniłem obowiązki Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Brzezinach a następnie stworzyłem od podstaw prawnych i organizacyjnych Spółkę Miejską Towarzystwo Budownictwa Społecznego, której byłem  pierwszym Prezesem Zarządu i pełniłem tą funkcje przez około 5 lat. W Spółdzielni, którą obecnie zarządzam jest zatrudnionych 85 osób i jest to według mojej wiedzy największy zakład pracy w Brzezinach. Charakterystycznym dla tego typu Spółdzielni Socjalnych jest to, że są tu zatrudnione również osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, osoby kierowane  z Urzędu Pracy lub z różnych projektów np: z projektu „pokonać wykluczenie” lub na podstawie  wyroków sądowych – do odpracowania  zasądzonej kary czy borykający sie z problemami alkoholowymi. Są to ludzie różnych zawodów. Dla wielu z nich praca w Spółdzielni daje im szansę powrotu do wspólnoty lokalnej w ramach tzw. reintegracji społecznej i zawodowej. Od czasu kiedy jestem wśród nich zrozumiałem jak mądrym posunięciem było stworzenie tego typu zakładu w Brzezinach. Bo dopiero teraz pracując i otrzymując pobory za swoją bardzo ciężką pracę, ludzie Ci czują się dowartościowani. A poza tym są w takim  środowisku gdzie inni pracownicy pomagają im i służą pomocą niemal we wszystkich sprawach dnia codziennego by nie czuli się wykluczeni. W naszej społeczności lokalnej utarło się powiedzenie na zasadzie plotki chętnie powielanej przez tzw. „na mieście mówili”, że w Spółdzielni Socjalnej Communal Service pracują pijacy i nieroby. Stanowczo zaprzeczam tej plotce jako bardzo krzywdzącej dla większości pracowników zatrudnionych w Spółdzielni. Zaprzeczają też tej plotce wyniki ich pracy: chociażby wybudowany budynek  – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sportowej, czy powstałe już mury żłobka, wiele metrów pobudowanych chodników, stałe utrzymywanie porządku na mieście, omiatanie i odśnieżanie ulic i chodników, stałe sprzątanie różnych obiektów i pomieszczeń na terenie Brzezin czy praca przy sortowaniu śmieci na składowisku miejskim. Jak zauważają pracownicy Spółdzielni najbardziej krytykują ich i ich pracę Ci, którzy sami z pewnością nie chcieliby jej wykonywać. Tym...

Czytaj całość

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018.

Utworzone dnia 4 Gru 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 645591-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, Krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA   10/12, 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753. Adres strony internetowej (url): www.communalservice.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Socjalna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 6/CS/2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy o ładowności min. 20 ton na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Zamówienie dotyczy dwóch samochodów ciężarowych. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 71326000-9 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA       IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 212500.00 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: FARA I Jan Widuliński Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Olechowska 10B Kod pocztowy: 92-403 Miejscowość: Łódź Kraj/woj.: łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca...

Czytaj całość