Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Spółdzielnia Socjalna Communal Service

Utworzone dnia 12 Gru 2018

Szanowni Państwo – mieszkańcy Brzezin!  Nazywam się Tadeusz KLIMCZAK – od dnia 15 listopada 2018 r, pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach.  Zostałem powołany na to stanowisko uchwałą władz Spółdzielni jaką jest Walne Zgromadzenie członków –  udziałowców. Jestem magistrem prawa, posiadam licencjat zarządcy nieruchomości i mam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Między innymi  pełniłem obowiązki Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Brzezinach a następnie stworzyłem od podstaw prawnych i organizacyjnych Spółkę Miejską Towarzystwo Budownictwa Społecznego, której byłem  pierwszym Prezesem Zarządu i pełniłem tą funkcje przez około 5 lat. W Spółdzielni, którą obecnie zarządzam jest zatrudnionych 85 osób i jest to według mojej wiedzy największy zakład pracy w Brzezinach. Charakterystycznym dla tego typu Spółdzielni Socjalnych jest to, że są tu zatrudnione również osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, osoby kierowane  z Urzędu Pracy lub z różnych projektów np: z projektu „pokonać wykluczenie” lub na podstawie  wyroków sądowych – do odpracowania  zasądzonej kary czy borykający sie z problemami alkoholowymi. Są to ludzie różnych zawodów. Dla wielu z nich praca w Spółdzielni daje im szansę powrotu do wspólnoty lokalnej w ramach tzw. reintegracji społecznej i zawodowej. Od czasu kiedy jestem wśród nich zrozumiałem jak mądrym posunięciem było stworzenie tego typu zakładu w Brzezinach. Bo dopiero teraz pracując i otrzymując pobory za swoją bardzo ciężką pracę, ludzie Ci czują się dowartościowani. A poza tym są w takim  środowisku gdzie inni pracownicy pomagają im i służą pomocą niemal we wszystkich sprawach dnia codziennego by nie czuli się wykluczeni. W naszej społeczności lokalnej utarło się powiedzenie na zasadzie plotki chętnie powielanej przez tzw. „na mieście mówili”, że w Spółdzielni Socjalnej Communal Service pracują pijacy i nieroby. Stanowczo zaprzeczam tej plotce jako bardzo krzywdzącej dla większości pracowników zatrudnionych w Spółdzielni. Zaprzeczają też tej plotce wyniki ich pracy: chociażby wybudowany budynek  – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sportowej, czy powstałe już mury żłobka, wiele metrów pobudowanych chodników, stałe utrzymywanie porządku na mieście, omiatanie i odśnieżanie ulic i chodników, stałe sprzątanie różnych obiektów i pomieszczeń na terenie Brzezin czy praca przy sortowaniu śmieci na składowisku miejskim. Jak zauważają pracownicy Spółdzielni najbardziej krytykują ich i ich pracę Ci, którzy sami z pewnością nie chcieliby jej wykonywać. Tym...

Czytaj całość

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018.

Utworzone dnia 4 Gru 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 645591-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, Krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA   10/12, 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753. Adres strony internetowej (url): www.communalservice.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Socjalna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 6/CS/2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy o ładowności min. 20 ton na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Zamówienie dotyczy dwóch samochodów ciężarowych. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 71326000-9 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA       IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 212500.00 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: FARA I Jan Widuliński Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Olechowska 10B Kod pocztowy: 92-403 Miejscowość: Łódź Kraj/woj.: łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca...

Czytaj całość