Utworzone dnia 4 Gru 2018

OGŁOSZENIE O
UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie
ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy
projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było
przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 645591-N-2018

Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, Krajowy numer
identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA   10/12, 95-060 
BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail
communal-service@tlen.pl, faks 422351753.
Adres strony internetowej (url): www.communalservice.pl

I.2) RODZAJ
ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółdzielnia Socjalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana
zamówieniu przez zamawiającego:

Wynajem samochodów ciężarowych typu wywrotka bez kierowcy na
potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

6/CS/2018

II.2) Rodzaj
zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis
przedmiotu zamówienia
(wielkość,
zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań )
a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów ciężarowych
typu wywrotka bez kierowcy o ładowności min. 20 ton na potrzeby Spółdzielni
Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. Zamówienie dotyczy dwóch
samochodów ciężarowych.

II.4) Informacja o
częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71326000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie
dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje
dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
   
IV.1) DATA
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
212500.00
Waluta pln
IV.3)
INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA
ODRZUCONYCH OFERT:
0
IV.5) NAZWA I
ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie
ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FARA I Jan Widuliński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olechowska 10B
Kod pocztowy: 92-403
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego
członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6)
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej
oferty/wartość umowy
261375.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261375.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261375.00
Waluta: pln
IV.7)
Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8)
Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W
TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie
prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać
uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


Załączniki