Utworzone dnia 22 Cze 2019

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r, odbyło się Walne Zgromadzenie wspólników Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach, na którym oceniano m. in. sprawozdanie i bilans z działalności Spółdzielni za 2018 rok.
Jeden ze wspólników – Burmistrz Miasta Brzeziny zwróciła uwagę na rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi w sprawozdaniu, a tymi, które posiada w swoim budżecie Miasto Brzeziny z tytułu wypłaconych Spółdzielni kwot za wykonane w ubiegłym roku usługi i prace na rzecz Miasta Brzeziny W tej sytuacji wspólnicy postanowili, że Spółdzielnia dokona sprawdzenia tych rozbieżności w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Po tym terminie Walne Zgromadzenie będzie dalej kontynuowane. Ja ze swej strony zadeklarowałem pilne powołanie biegłego lustratora, który w sposób profesjonalny dokona oceny sprawozdania i bilansu Spółdzielni za rok 2018 i potwierdzi albo rozwieje wątpliwości Burmistrza Miasta w tej sprawie. Pismo o powołaniu biegłego lustratora zostało już opracowane i wysłane do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. W tej sytuacji do czasu wyjaśnienia sprawy, nieuprawnione są, rzucane w przestrzeń publiczną informacje jakoby w Spółdzielni w roku 2018 – popełniono przestępstwo. Dlatego, dbając o dobre imię kierowanej przeze mnie instytucji, będę zgłaszał organom ścigania tego typu przypadki, bez względu na to kto je rozgłasza. Ponadto pragnę podkreślić, że Spółdzielnia ma prawo i obowiązek dokonywać korekt w swoim sprawozdaniu w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, dopóki sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Informuję jednocześnie, że odwołuję przedstawiciela Spółdzielni na Komisjach i sesji Rady Miasta Brzeziny, do czasu wyjaśnienia sprawy aby móc przedstawić Wysokiej Radzie tylko prawidłowe dane i informacje (po korekcie),czego na dzień dzisiejszy w tak krótkim czasie nie mogę zrobić.
W związku z ostatnią wypowiedzią Pani Burmistrz na portalu społecznościowym odnośnie udzielonego rzekomo Spółdzielni zlecenia na zieleń przy Placu Jana Pawła II, informuję, że wypowiedź ta mija się z prawdą, gdyż do chwili obecnej żadne zlecenie na piśmie do nas nie dotarło. Jeżeli jest inaczej to proszę przedstawić społeczeństwu Brzezin takowe zlecenie gdzie figuruje mój podpis. Chcę ponadto podkreślić, że zlecone prace Spółdzielnia wykonuje częściej aniżeli to wynika ze zlecenia gdy wymaga tego sytuacja, bez dodatkowej opłaty, o czym zleceniodawca często zapomina.
Tadeusz Klimczak
Prezes Spółdzielni