Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach.

Utworzone dnia 21 Cze 2018

Ogłoszenie nr 577351-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA  10/12 , 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753. Adres strony internetowej (URL): www.communalservice.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Spółdzielnia Socjalna I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają...

Czytaj całość

Posłowie PiS odwiedzili Spółdzielnie Socjalną Communal Service

Utworzone dnia 2 Sie 2017

  17 lipca w Brzezinach odbyło się spotkanie mieszkańców Brzezin z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli posłowie Waldemar Buda, Marcin Horala, Grzegorz Puda, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Łukasz Schreiber. Spotkanie w Brzezinach rozpoczęło się od odwiedzin w Spółdzielni Socjalnej Communal Service, w której od prezesa Ryszarda Śliwkiewicza i pracowników parlamentarzyści dowiedzieli się o funkcjonowaniu spółdzielni prowadzonej przez dwa samorządy. Później odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej z mieszkańcami. Uczestniczących w spotkaniu posłów przedstawił burmistrz Marcin Pluta. W ramach rozmów o Polsce wiele czasu poświęcono najbardziej palącemu tematowi, jakim bez wątpienia była reforma sądownictwa. Nie zabrakło czasu na odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców....

Czytaj całość

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service i Związek Strzelecki RP zaopiekują się ewangelickim cmentarzem

Utworzone dnia 5 Lip 2017

Związek Strzelecki RP w Łodzi po uzyskaniu zgody diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko – augsburskiego w Polsce objął swoją opieką cmentarz ewangelicki w Brzezinach. O zamierzeniach w kwestii prac pielęgnacyjnych poinformował także wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz władze Brzezin. Zaplanowane prace zakładają uprzątnięcie terenu cmentarza z zalegających śmieci, odchwaszczenie terenu i likwidację krzewów zarastających nagrobki, w miarę możliwości także naprawę zniszczonych nagrobków i zniszczonego ogrodzenia oraz przeprowadzenie kwerendy wśród mieszkańców Brzezin. Aby można było wejść na cmentarz, pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service musieli usunąć zarastające przejście krzaki. Przy okazji sprzątania członkowie Związku Strzeleckiego postanowili sprawdzić informacje o „dole śmierci”, gdyż zgoda obejmuje także prace poszukiwawcze przy użyciu georadaru oraz metod małoinwazyjnych. „W 1947 roku wiosną około godziny 14.00 jako 12-letni chłopiec wszedłem bramą na cmentarz, chcąc skrócić sobie drogę. Pod górką na wysokości grobów w głównej alei zobaczyłem wykopany dół około metrowej głębokości. Ziemia leżała częściowo na grobach. Dół miał przynajmniej cztery metry długości na całej szerokości alejki. Będąc w tym samym miejscu następnego dnia, zobaczyłem teren już uporządkowany i zagrabiony. Wyglądało to tak, jakby chciano kogoś pochować i zamaskować mogiłę. Moim zdaniem ówczesny Urząd Bezpieczeństwa chciał tutaj kogoś pochować. Poprosiłem o sprawdzenie tej informacji. Pamiętam doły, jednak nie wiem, czy kogoś w nich pochowano” – mówi Zenon Wójcik, 82-letni mieszkaniec Brzezin. „Informacje pana Zenona o wykopie skojarzyłem z zamordowaniem Witolda Sujczyńskiego i członków sztabu KWP. Być może zostali oni pochowani właśnie tutaj” – mówi Józef Fruk, 76-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego. „Staramy się ustalić lokalizację potencjalnego „dołu śmierci” w celu przeprowadzania później specjalistycznych prac pod nadzorem archeologa. Jak na razie informacja ta się nie potwierdziła. Będziemy starać się uporządkować teren i dokonać spisu osób pochowanych na tutejszym cmentarzu przy wykorzystaniu zachowanych nagrobków. Liczymy na udział Brzezin, gdyż to byli także mieszkańcy tego miasta. Jest to przecież cmentarz taki jak wszystkie” – mówi Piotr Wojciechowski, komendant główny Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej w Łodzi....

Czytaj całość

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service rozpoczęli naprawę miejskich dróg

Utworzone dnia 22 Lut 2017

Korzystając z pierwszego wiosennego słońca i dodatniej temperatury, pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach rozpoczęli doraźne naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg miejskich. Przez kilk pierwszych dni przy użyciu blisko 1,5 tony masy udało się „załatać największe dziury” na ul. Traugutta, Dąbrowskiego i Bohaterów Warszawy. W najbliższym czasie remonty cząstkowe rozpoczną się na ul. 1-go Maja, Piłsudskiego, św. Anny, Matuszewskiego, Konstytucji 3-go Maja oraz początkowym odcinku ul. Głowackiego, a w kolejce czekają już następne. Jest to doraźna naprawa, jednak dzięki wyjątkowej technice polegającej na rozgrzewaniu propan-butanowym palnikiem asfaltowej masy i jej ubijaniu zagęszczarką, naprawiony ubytek może funkcjonować przez jakiś czas....

Czytaj całość

Innowacyjne rozwiązania w integracji społecznej i spółdzielczości socjalnej

Utworzone dnia 22 Lip 2015

Seria szkoleń obejmujących zagadnienia budowania zespołu spółdzielni socjalnej i ich funkcjonowania oraz wdrażania procesu rewitalizacji i jego wpływu na społeczeństwo została przeprowadzona w lipcu br. w skansenie w Nagawkach. Program spotkań obejmował części teoretyczną i warsztatową. Trzy cykle szkoleń zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Spółdzielnie Socjalną Communal Service oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych. Do współpracy między prezesami obu stron i realizacji programu: „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” doszło z inicjatywy burmistrza Marcina Pluty. Podczas pierwszego spotkania w dniach 8 – 9 lipca r. pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service zostali zapoznani z procesem wdrażania innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej i formalno – prawnymi aspektami funkcjonowania takiej działalności. W pozostałych szkoleniach udział wzięli: kadra zarządzająca spółdzielni z prezesem R. Śliwkiewiczem, pracownicy GOPS w Rogowie i MOPS w Brzezinach z kierownik T. Kwiecień, przedstawiciele Urzędu Miasta w Brzezinach, wicestarosta R. Sasin oraz prezes ZUK J. Cywiński. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się z umiejętnościami budowania zespołu spółdzielni socjalnej, jak również szeroko pojętą tematyką rewitalizacji. W tym ostatnim zakresie zostały omówione problemy dotyczące: rewitalizacji rozumianej, jako przywracanie do życia, praca ze społecznością która zamieszkuje lub przebywa na danym terenie. Na podstawie zrealizowanych w Brzezinach przykładów rewitalizacji uczestnicy warsztatów poddali konstruktywnej krytyce wdrożone w Brzezinach projekty. Wskazali korzyści, ale i kwestie wymagające poprawy, tak by procesy te dawały trwałe i długofalowe korzyści z uwzględnieniem dalszego utrzymania danego przedsięwzięcia. Utworzone grupy w ramach ćwiczeń opracowały konspekty obszarów, które w Brzezinach wymagają dalszych działań rewitalizacyjnych, tak by poprzez poprawę warunków bytowych Brzeziny stały się atrakcyjnym do zamieszkania miejscem. W ostatnim dniu szkolenia skansen w Nagawkach odwiedziły dzieci ze świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Świetlik“, dla których został przygotowany poczęstunek. Materiał opublikowany w BIS z dn. 22 lipca 2015 r....

Czytaj całość

Podsumowanie projektu na przeprowadzenie wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej

Utworzone dnia 30 Cze 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,   W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółdzielnia Socjalna Communal Service zakończyła realizację projektu pod nazwą „przeprowadzenie usługi wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej realizującej usługi użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-społecznym”. Podstawą projektu było zatrudnienie 5 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub na umowę cywilnoprawną to jest zapewnienie kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie z grupami objętymi działaniem spółdzielni socjalnej. Dodatkowo konieczne było zapewnienie niezbędnej infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych, dla celów realizacji zadań powierzonych grupie docelowej.   — Nazwa projektu: System wzmacniania i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji Numer projektu: WNA-POKL.01.02.00-00-047/13 Okres realizacji Projektu: 31.12.2013 r. – 30.06.2015 r. Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegóły...

Czytaj całość