Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Budowa żłobka w Brzezinach inwestycja realizowana przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service

Utworzone dnia 7 Paź 2018

Rozpoczęły się prace związane z budową żłobka miejskiego w Brzezinach. Ich wykonawcą jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, ta sama firma, która przeprowadziła kapitalny remont sali konferencyjnej, wybudowała Środowiskowy Dom Samopomocy i prowadzi rekultywację terenu pod Specjalną Strefę Inwestycyjną. Budowę żłobka rozpoczęły prace na terenie ogrodu przedszkola przy ul. Moniuszki 15 polegające na wycięciu drzew niezbędnym do wybudowania budynku o powierzchni zabudowy ok. 800 m2. Będzie to obiekt parterowy jednokondygnacyjny.Budynekz uwagi na przepisy przeciwpożarowejest odsuniętyod zachodniej granicy działki o 11,5 metra. Od strony zachodniej powstanie droga p. poż. oraz ciąg pieszy.Zaprojektowany obiekt nawiązuje do zabudowy istniejącego przedszkola. Ściany zewnętrze budynku żłobkowego wykonane zostaną z bloczków silikatowych o grubości 24 cm. Budynek przykryty będzie stropodachem z 4-procentowym spadkiem pokrytym dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.Będzie to ciepły budynek podłączony do ciepłowniczej sieci miejskiej. Docieplenie ścian stanowić będzie styropian o grubości 25 cm, wykończony tynkiem elewacyjnym na siatce, zaś w miejscach wykończenia okładzinami z desek elewacyjnych docieplenie stanowić będzie wełna mineralna o grubości 20 cm. Posadzka także zostanie docieplona 20 – centymetrową warstwą styropianu. Projektant przewidział ogrzewanie podłogowe.Budynek wyposażony zostanie w system wentylacji mechanicznej z rekuperacją odzyskującą ciepło. Projekt budynku przewiduje trzy sale z możliwością połączenia w jedną dużą salę, hol z dwiema szatniami oraz część socjalną dla personelu, część administracyjną oraz cześć magazynową. Hol i korytarz doświetlony zostanie świetlikami dachowymi. Główne wejście do budynku znajdować się będzie od strony zachodniej. Od strony wschodniej przewidziano trzy sale dla dzieci, każda z dużymi oknami, własnym węzłem sanitarnym i magazynkiem. W ż łobku przewidziano miejsce dla 90. dzieci. Dla rodziców przywożących dzieci wózkami przewidziano wydzieloną wózkownię. Miasto na budowę żłobka w ramach programu „Maluch+” 2018 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,8 mln złotych, przy udziale własnym wynoszącym 1,5 mln złotych. Oznacza to, że łączny koszt inwestycji powinien się zamknąć w kwocie ok. 3,3 miliona złotych. Po przygotowaniu terenu został wykonany wykop pod budynek żłobka. Następnie pod fundamenty wylano tzw. chudy beton. Obecnie ławy fundamentowe są zbrojone i szalowane pod wylanie właściwych fundamentów – powiedział Ryszard Śliwkiewicz prezes Spółdzielnii Socjalnej Communal Service w Brzezinach. źródło:...

Czytaj całość

Trwają prace wykończeniowe przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach

Utworzone dnia 7 Paź 2018

Trwają prace wykończeniowe przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach. Inwestycja realizowana była przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service.  Budynek ma jedną kondygnację jego powierzchnia użytkowa wynosi 286,12 m2.  W domu będzie mogło przebywać co najmniej 30 dorosłych podopiecznych, z przewlekłymi dysfunkcjami psychicznymi lub intelektualnymi. Opieka będzie realizowana w ciągu dnia....

Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert 2/CS/2018

Utworzone dnia 3 Lip 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady („tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 II ) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach.

Czytaj całość

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach.

Utworzone dnia 21 Cze 2018

Ogłoszenie nr 577351-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA  10/12 , 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753. Adres strony internetowej (URL): www.communalservice.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Spółdzielnia Socjalna I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają...

Czytaj całość

Posłowie PiS odwiedzili Spółdzielnie Socjalną Communal Service

Utworzone dnia 2 Sie 2017

  17 lipca w Brzezinach odbyło się spotkanie mieszkańców Brzezin z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli posłowie Waldemar Buda, Marcin Horala, Grzegorz Puda, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Łukasz Schreiber. Spotkanie w Brzezinach rozpoczęło się od odwiedzin w Spółdzielni Socjalnej Communal Service, w której od prezesa Ryszarda Śliwkiewicza i pracowników parlamentarzyści dowiedzieli się o funkcjonowaniu spółdzielni prowadzonej przez dwa samorządy. Później odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej z mieszkańcami. Uczestniczących w spotkaniu posłów przedstawił burmistrz Marcin Pluta. W ramach rozmów o Polsce wiele czasu poświęcono najbardziej palącemu tematowi, jakim bez wątpienia była reforma sądownictwa. Nie zabrakło czasu na odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców....

Czytaj całość

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service i Związek Strzelecki RP zaopiekują się ewangelickim cmentarzem

Utworzone dnia 5 Lip 2017

Związek Strzelecki RP w Łodzi po uzyskaniu zgody diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko – augsburskiego w Polsce objął swoją opieką cmentarz ewangelicki w Brzezinach. O zamierzeniach w kwestii prac pielęgnacyjnych poinformował także wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz władze Brzezin. Zaplanowane prace zakładają uprzątnięcie terenu cmentarza z zalegających śmieci, odchwaszczenie terenu i likwidację krzewów zarastających nagrobki, w miarę możliwości także naprawę zniszczonych nagrobków i zniszczonego ogrodzenia oraz przeprowadzenie kwerendy wśród mieszkańców Brzezin. Aby można było wejść na cmentarz, pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service musieli usunąć zarastające przejście krzaki. Przy okazji sprzątania członkowie Związku Strzeleckiego postanowili sprawdzić informacje o „dole śmierci”, gdyż zgoda obejmuje także prace poszukiwawcze przy użyciu georadaru oraz metod małoinwazyjnych. „W 1947 roku wiosną około godziny 14.00 jako 12-letni chłopiec wszedłem bramą na cmentarz, chcąc skrócić sobie drogę. Pod górką na wysokości grobów w głównej alei zobaczyłem wykopany dół około metrowej głębokości. Ziemia leżała częściowo na grobach. Dół miał przynajmniej cztery metry długości na całej szerokości alejki. Będąc w tym samym miejscu następnego dnia, zobaczyłem teren już uporządkowany i zagrabiony. Wyglądało to tak, jakby chciano kogoś pochować i zamaskować mogiłę. Moim zdaniem ówczesny Urząd Bezpieczeństwa chciał tutaj kogoś pochować. Poprosiłem o sprawdzenie tej informacji. Pamiętam doły, jednak nie wiem, czy kogoś w nich pochowano” – mówi Zenon Wójcik, 82-letni mieszkaniec Brzezin. „Informacje pana Zenona o wykopie skojarzyłem z zamordowaniem Witolda Sujczyńskiego i członków sztabu KWP. Być może zostali oni pochowani właśnie tutaj” – mówi Józef Fruk, 76-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego. „Staramy się ustalić lokalizację potencjalnego „dołu śmierci” w celu przeprowadzania później specjalistycznych prac pod nadzorem archeologa. Jak na razie informacja ta się nie potwierdziła. Będziemy starać się uporządkować teren i dokonać spisu osób pochowanych na tutejszym cmentarzu przy wykorzystaniu zachowanych nagrobków. Liczymy na udział Brzezin, gdyż to byli także mieszkańcy tego miasta. Jest to przecież cmentarz taki jak wszystkie” – mówi Piotr Wojciechowski, komendant główny Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej w Łodzi....

Czytaj całość