Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach.

Utworzone dnia 21 Cze 2018

Ogłoszenie nr 577351-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) wytworzone w wyniku sortowania odpadów w Brzezinach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE, krajowy numer identyfikacyjny 100935035, ul. SIENKIEWICZA  10/12 , 95-060  BRZEZINY, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 669448808, e-mail communal-service@tlen.pl, faks 422351753. Adres strony internetowej (URL): www.communalservice.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Spółdzielnia Socjalna I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają...

Czytaj całość

Ogłoszenie nr 500112702-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.

Utworzone dnia 21 maja 2018

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem sprzętu budowlanego bez operatora na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 541075-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:...

Czytaj całość

Ogłoszenie nr 541075-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

Utworzone dnia 6 Kwi 2018

Ogłoszenie nr 541075-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem sprzętu budowlanego bez operatora na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Czytaj całość

[Rozstrzygnięcie] Dostawa kruszywa

Utworzone dnia 5 Mar 2013

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane w dniu 2013-03-05 o godzinie 13:46 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-03-05 o godzinie 13:46 (numer ogłoszenia 89304-2013). Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu. Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych. Brzeziny: Dostawa Kruszywa Numer ogłoszenia: 89304 – 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51144 – 2013r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Socjalna Communal Service, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 669 44 88 08, faks 46 874 27 93. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Socjalna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Kruszywa. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm z przeznaczeniem do remontów dróg nieutwardzonych, w ilości 1000 ton. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2013. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: RUBIKON II Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85500,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 59040,00 Oferta z najniższą ceną: 59040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103320,00...

Czytaj całość