Nasza spółdzielnia wciela w życie zasady ekonomii społecznej. Dążymy do zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności poprzez działania mające na celu poprawę świadomości społecznej co do możliwości wyjścia ze skomplikowanej sytuacji bytowej. Władze naszej Spółdzielni starają się służyć radą i doświadczeniem w wyżej wymienionych sprawach.

 

Bo czym jest Ekonomia Społeczna? Cytując za Wikipedią :

Ekonomia (gospodarka) społeczna – system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych dotyczących wspierania przedsiębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy. Odnosi się m.in. do funkcjonowania różnego rodzaju spółdzielni.

Nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Grupami społecznymi bardzo zagrożonymi wykluczeniem społecznym podmioty ekonomii społecznej uznają w szczególności: długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych i izolowanych.”

 

Trudno jednak przyznać, że powyższe, hasłowe twierdzenie oddaje charakter tego, czym jest ekonomia społeczna. W naszym rozumieniu, ekonomia ta to przede wszystkim wrażliwość. Wrażliwość zarówno na kwestie pracownicze, jak i na relacje z kontrahentami. W naszych działaniach staramy się urzeczywistniać idee spółdzielczości, samopomocy, samoorganizacji oraz współpracy. W nowoczesny sposób łączymy najlepsze tradycje z wymogami codzienności.