Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Innowacyjne rozwiązania w integracji społecznej i spółdzielczości socjalnej

Utworzone dnia 22 Lip 2015

Seria szkoleń obejmujących zagadnienia budowania zespołu spółdzielni socjalnej i ich funkcjonowania oraz wdrażania procesu rewitalizacji i jego wpływu na społeczeństwo została przeprowadzona w lipcu br. w skansenie w Nagawkach. Program spotkań obejmował części teoretyczną i warsztatową. Trzy cykle szkoleń zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Spółdzielnie Socjalną Communal Service oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych. Do współpracy między prezesami obu stron i realizacji programu: „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” doszło z inicjatywy burmistrza Marcina Pluty. Podczas pierwszego spotkania w dniach 8 – 9 lipca r. pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service zostali zapoznani z procesem wdrażania innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej i formalno – prawnymi aspektami funkcjonowania takiej działalności. W pozostałych szkoleniach udział wzięli: kadra zarządzająca spółdzielni z prezesem R. Śliwkiewiczem, pracownicy GOPS w Rogowie i MOPS w Brzezinach z kierownik T. Kwiecień, przedstawiciele Urzędu Miasta w Brzezinach, wicestarosta R. Sasin oraz prezes ZUK J. Cywiński. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się z umiejętnościami budowania zespołu spółdzielni socjalnej, jak również szeroko pojętą tematyką rewitalizacji. W tym ostatnim zakresie zostały omówione problemy dotyczące: rewitalizacji rozumianej, jako przywracanie do życia, praca ze społecznością która zamieszkuje lub przebywa na danym terenie. Na podstawie zrealizowanych w Brzezinach przykładów rewitalizacji uczestnicy warsztatów poddali konstruktywnej krytyce wdrożone w Brzezinach projekty. Wskazali korzyści, ale i kwestie wymagające poprawy, tak by procesy te dawały trwałe i długofalowe korzyści z uwzględnieniem dalszego utrzymania danego przedsięwzięcia. Utworzone grupy w ramach ćwiczeń opracowały konspekty obszarów, które w Brzezinach wymagają dalszych działań rewitalizacyjnych, tak by poprzez poprawę warunków bytowych Brzeziny stały się atrakcyjnym do zamieszkania miejscem. W ostatnim dniu szkolenia skansen w Nagawkach odwiedziły dzieci ze świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Świetlik“, dla których został przygotowany poczęstunek. Materiał opublikowany w BIS z dn. 22 lipca 2015 r....

Czytaj całość

Spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych

Utworzone dnia 23 Cze 2015

Z udziałem kilkudziesięciu gości z całej Polski w dniach 22 – 23 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbyło się Spotkanie Branżowe Spółdzielni Socjalnych zakładanych przez samorządy. Na przykładzie naszego miasta uczestnicy konferencji mogli poznać sposoby zaangażowania władz lokalnych w rozwiązywanie problemów społecznych związanych z bezrobociem i tworzeniem miejsc pracy. „Tego rodzaju spotkania są doskonałą okazją, aby wymienić się doświadczeniami i korzyściami płynącymi z rozwoju ekonomii społecznej. Chcemy także odczarować mit o złych skojarzeniach z tą formą działalności, jaką są spółdzielnie socjalne” – mówił burmistrz Marcin Pluta, który wspólnie z Krzysztofem Więckiewiczem, dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otworzył konferencję. Delegaci udali się do siedziby Spółdzielni Socjalnej Communal – Service, gdzie zostały przybliżone zagadnienia z zakresu wprowadzonych w Brzezinach klauzul społecznych oraz instytucji zamówień in-house, w których podmioty publiczne w trybie bezprzetargowym udzielają zamówień podległym sobie instytucjom. Burmistrz i prezes spółdzielni socjalnej wskazali, jak urzeczywistnianie tych możliwości wpływa na aktywizację osób wykluczonych społecznie i zwalczanie bezrobocia oraz jak realizacja zadań publicznych w trybie in – house pozwala miastu uzyskać oszczędności rzędu ok. 20%. Ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zakresem usług świadczonych przez brzezińską spółdzielnię, m.in. pracami w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, pielęgnacją zieleni, naprawą i remontami dróg, odśnieżaniem, prowadzeniem sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią. Podczas wykładów podjęto także zagadnienia dotyczące preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, które przybliżył Piotr Krasuski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Omówiono także tematykę zamówień publicznych, w tym zamówień in house i zlecanie zadań oraz orzecznictwo i praktykę Regionalnych Izb Obrachunkowych w kontekście społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Doświadczenia z zakresu realizacji ekonomii społecznej na obszarze samorządu terytorialnego zaprezentowali Aneta Sztojko-Chałupczyńska – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Byczynie i Marcin Pluta, burmistrz Brzezin. Przedstawiciele tych samorządów opowiedzieli o stosowanym przez nich systemie zlecania i zakupu usług w spółdzielniach socjalnych. Natomiast we wtorek omówione zostały kwestie z zakresu głównych obszarów działalności spółdzielni socjalnych, czyli usługi na rzecz dzieci – żłobków i przedszkoli, a także osób starszych i niepełnosprawnych oraz usługi komunalne. W dwudniowym spotkaniu branżowym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i spółdzielni socjalnych reprezentujących m.in. Poznań, Bydgoszcz, Jarocin, Gdańsk, Pelplin, Sosnowiec, Warszawę, Katowice, Jaworzno, Tczew, Piłę, Żory, Zamość, Częstochowę, Bełdów, Wieluń. — Materiał dzięki:...

Czytaj całość

Podsumowanie konferencji

Utworzone dnia 23 Lis 2012

W dniu wczorajszym zakończyły się spotkania w ramach Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Także wczoraj ok. 40 uczestników konferencji na zaproszenie Burmistrza Miasta, przyjechało do Brzezin, po to by zapoznać się z działaniami ekonomii społecznej w mieście. Wizytówką tych działań jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service. O jej funkcjonowaniu opowiadali gościom Burmistrz Brzezin – Marcin Pluta, Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service – Sławomir Worach oraz Przewodniczący Rady Gminy Rogów – Wojciech Więciorek. Dyskutanci pytali głównie o rozwiązania prawno – organizacyjne zastosowane przy zakładaniu Spółdzielni, oraz o formy zatrudnienia powiązane z działaniami o charakterze prospołecznym. Jak podkreślał Burmistrz Brzezin – „Spółdzielnia to innowacyjne przedsięwzięcie na skalę kraju. To jedna z pierwszych form wejścia podmiotów samorządowych w ramy spółdzielczości socjalnej. Działania Spółdzielni pokazują, że było warto”. O tym, że Spółdzielnia Socjalna to dobre i ekonomiczne rozwiązanie, mówił także Prezes Spółdzielni – „Nasze działania opierają się na umowie z miastem Brzeziny  i Gminą Rogów. Nasza działalność ma dobre podstawy, wykonujemy powierzone nam zadania w zakresie usług komunalnych sprawnie i fachowo”. Na brzezińskim przykładzie, zebrani mogli zobaczyć czym w praktyce są działania pro społeczne, możliwe przy udziale samorządu. Jesteśmy dumni, że działalność naszej Spółdzielni została wysoko oceniona przez zagranicznych partnerów. Cieszymy się, że możemy być dobrym przykładem dla innych...

Czytaj całość

Wielobranżowa Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych

Utworzone dnia 20 Lis 2012

Już jutro rozpocznie się Wielobranżowa Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych. To ważna wydarzenie, zarówno dla nas, jak i dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką Ekonomii Społecznej. Mamy nadzieję, że spotkania organizowane w jej ramach, przyczynią się do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami ekonomii społecznie wrażliwej. Wszystkim uczestnikom Konferencji, życzymy owocnych obrad...

Czytaj całość

Wielobranżowa Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych

Utworzone dnia 16 Lis 2012

Miasto Brzeziny jest jednym z organizatorów Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw  Społecznych (International Multi-Sector Conference of Social Enterprises) poświęconej zagadnieniom ekonomii społecznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 21 – 22 listopada 2012 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie i upowszechnianiu dobrych  praktyk w zakresie zarządzania, prowadzenia i inicjowania przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów publicznych. Międzynarodowy charakter spotkania przyczyni się do poszerzenia doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.wsparciespoleczne.pl. Na stronie pobrać można zaproszenie na przedmiotową konferencję....

Czytaj całość